Jens Møllers Boghandel

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Jens Møllers boghandel eksisterede fra 1878 til 1995 under samme navn i lidt over lidt over 115 ½ år. Han etablerede sin boghandel i 1878 og drev den selv i 42 år indtil han døde i 1920.

Stengade 51 til venstre i billedet før Industriforeningen lod en ny ejendom opføre i 1892.

De første boghandlere i byen

Den første boghandel i Helsingør kan i en vis forstand siges at være oprettet af Elias Lauritz Grüner (1761-1831). Han fik i 1799 tilladelse til at handle med bøger og søkort, men er dog nok mest kendt for udgivelsen af byens første egentlige avis. Hans søn, Peter Valentin Grüner (1788-1885), som også var præst, fortsatte sin faders virksomhed fra 1832, både avisen og handel med bøger og søkort. Hvorvidt disse to er de første boghandlere eller det er Johan Diderich Wulff eller Israel Isaac Wagner, kan diskuteres. J. D. Wulff drev en boghandel fra 1834, men måtte af økonomiske grunde opgive sin forretning. Den overtog og videreførte I. I. Wagner i 1841, først i Stengade 22 og fra 1848 i Stengade 50. Herfra drev han også forlagsvirksomhed og havde i den sammenhæng et samarbejde med oven for nævnte Peter Valentin Grüner. Alle fire boghandlere er omtalt i selvstændige artikler i dette leksikon.

Jens Møllers baggrund og karriere

Jens Møller blev født i Nyborg d. 22. april 1852 og kom fra en præsteslægt. Han blev opkaldt efter sin farfar, professor, dr. theol. Jens Møller (1779-1833). Præst var også hans far, Joachim Christian Møller (1812-1879), gift med Caroline Gustave Borgstrøm (1815-1845). Jens Møller gik andre veje og blev udlært hos boghandler Tørsleff i Slagelse 1873; blev medhjælper hos H. Hagerup i København; bestyrer af Wisbechs Sortimentsboghandel i Kolding i 1877-1878, senere Barkholts Boghandel (Wisbech var Møllers svigermors fætter). Jens Møller blev i 1883 gift med Hilda Margrethe Christine Gulbrandsen (1855- d. efter 1935 (1942)), datter af herreekviperingshandler Ludvig H.H. Gulbrandsen og Camilla Henriette Backe (hendes farfar, A.F.C. Gulbrandsen var bestyrer af Det kgl. Vajsenhus).

Forretningen etableres og vokser

Jens Sophus Møller (1852-1920) overtog d. 01. oktober 1878 Wagners boghandel, som lå i Stengade 48. Som nævnt drev han som sin forgænger I. I. Wagner også forlagsvirksomhed og var medindehaver af Centraltrykkeriet, et forlag som udgav såvel skønlitteratur som lærebøger. Jens Møller fik i kraft af sin personlighed, sin faglige kapacitet og sin sans for forretning efterhånden ikke blot boghandelen, men også forlagsvirksomheden til at indtage en ledende position på landsbasis.

Jens Møllers forlagsvirksomhed var blandt andre udgivelser kalendere og vejvisere, som han selv redigerede og udgav. En lille almanak til at have i sin pung var populær og blev udgivet gennem mange år. Jens Møller var den første forlægger i Danmark, som udgav prospektbrevkort, dengang udført ret kunstnerisk og tegnet af bl.a. illustrator og forfatter Alexander Svedstrup.

M. Galschiøt skriver i sin bog: "Helsingør omkring midten af forrige århundrede" om Israel Isaack Wagners boghandel, at den også var en papirhandel for alskens papirvarer lige fra tapetpapir i ruller, karduspapir i pakker til postpapir i alle mulige afskygninger. Blæk i alle gængse farver og alskens skriveredskaber inklusive lak til forsegling. I vejviser for 1910 ses også ordet galanterivarer, d.v.s. pyntevarer. Det samme må have gjort sig gældende for Jens Møllers Boghandel.

Foran Jens Møllers Boghandel i Stengade 51, hvor et selskab skal på udflugt. Foto formodentlig fra omkring 1910.

Som et resultat af anstrengelserne kunne Jens Møller i løbet af 1890’erne flytte sin boghandel ind i Industriforeningens nyopførte ejendom i Stengade 51, indviet i 1892. Jens Møller søgte i samme år om at lade bogtrykkeri indgå i sin virksomhed, men det blev ikke godkendt af Byrådet. At det gik rigtig godt afspejles af, at Jens Møller i 1914 kunne åbne en filial i Stengade 56 med Ebba Strømberg som bestyrer. På den tid var der tilsyneladende grobund for, at Jens Møller kunne etablere en filial så tæt på forretningen i Stengade 51.

Jens Møllers søn, Axel Emil Møller (1891-1939), havde været i lære i sin fars boghandel et år; var derpå væk et stykke tid og tilbage igen i sin fars boghandel; væk et stykke tid for atter at være tilbage, denne gang for at blive medindehaver af Jens Møllers Boghandel pr. 01. oktober 1918.


Ifølge vejviser

  • 1901: "Provinsboghandlernes Almanakforlag" i forbindelse med udgivelse og distribution af illustrerede almanakker og lignende folkelige skrifter, et aktieselskab med forretningsfører Jens Sophus Møller. Samme år nævnes "Jens Møllers Bog- & Papirhandel" med adresse Stengade 49-51.
  • 1910: "Jens Møller, Boghandel og Galanterihandel".

Tillidshverv

Jens Møllers dygtighed, energi og drivkraft kan der ikke herske tvivl om. Han beskrives som ”en boghandler af den gamle skole” og at ”utrættelig flid og påpasselighed var ledetrådene i både hans liv og forretning”. Han nåede at være boghandler i Helsingør i 42 år. Han var tilsyneladende respekteret og afholdt og beklædte gennem disse år talrige tillidsposter.

Når disse ses opremset, kan man forundres over Jens Møllers usædvanlige alsidighed og arbejdskapacitet. Det klarede han sideløbende med sin driften af sin egen forretning. Han blev medlem af Provinsboghandler-foreningens bestyrelse fra begyndelsen (stiftet 1891, nedlagt 1963), hvor det forlyder, at han gennem 26 år var foreningens ”højt skattede sekretær” og hædret som æresmedlem; formand for medhjælpernes bibliotek; repræsentant i Kommissionsanstalten for både Provinsboghandlerforeningen og De Danske Boghandleres Fællesudvalg samt forretningsfører for Provinsboghandlerforeningens Almanakforlag. I Helsingør var han var formand for Danmarks-Foreningens stedlige afdeling; næstformand i Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskab; bestyrelsesmedlem i Helsingør Musikforening; fattigforstander for det kommunale fattigvæsen, den tids sociale forsorg; bestyrelsesmedlem af Handelstandforeningen og var efter sigende en karakterfast og energisk formand for samme de sidste 10 år af sit liv; formand for Turistforeningen og medlem af Sparekassen for Helsingør og Omegns direktion.

Jens Møller dør

Da Jens Møller døde i 1920, havde drevet sin boghandel gennem 42 år. Hans enke, Hilda Møller, overtog forretningen, og filialen i Stengade 56 blev skilt ud som selvstændig boghandel med Ebba Strømberg som butiksindehaver. Hilda Møller blev rabatberettiget pr. 23. august 1923. Jens Møllers søn, Axel Emil Møller, blev ”genantaget” og godkendt som rabatberettiget boghandler i Helsingør pr. 01. oktober 1925, kan nogle dokumenter oplyse. Det kunne tyde på, at han havde været væk fra forretningen i en periode. Han fortsatte her, indtil familien afhændede forretningen i 1927.

Forretningens videre forløb

Man må forestille sig, at en æra er slut ved Jens Møllers død. I 1927 lod familien Møller forretningen afhænde, og en årrække relativt korte forløb med nye indehavere fulgte. Det kan næppe undgå at have skabt en vis ustabilitet efter 42 år med samme indehaver.

Den første, forretningen blev overdraget til, var Ejnar Povlsen Krogh. Han blev rabatberettiget året efter, fortsatte boghandelen som Jens Møllers Eftf. og åbnede en kiosk i Espergærde i marts 1929. Allerede d. 01. juni 1931 afstod Ejnar Povlsen Krogh forretningen og blev efter sigende lædervarefabrikant.

Herefter tog J. Forsberg Madsen og Poul Hilmar Heurlin over og drev boghandelen under navnet Jens Møllers Eftf. v/ Forsberg Madsen & Heurlin. Fra 1931 figurerer Provinsboghandlernes Almanakforlag ikke længere i vejviseren.

J. Forsberg Madsen afgik ved døden og blev afløst af Vilh. Ankerstjerne Dalgaard (1903-1956), som indgik i forretningen fra d. 01. januar 1933 og forsatte sammen med P. H. Heurlin under navnet Jens Møllers Eftf. v/ Heurlin & Dalgaard.

Modernisering og jubilæum

Vilh. Ankerstjerne Dalgaard blev eneindehaver pr. 10. april 1935 og fik herefter af Jens Møllers enke lov til at gå tilbage til navnet Jens Møllers Boghandel i 1936. Med den nye indehaver kom der atter stabilitet i forretningen. I foråret 1941 undergik forretningen en gennemgribende modernisering. Det skete formodentlig med henblik på fejring af det kommende 100-års jubilæum d. 26. august samme år. En markering af tidspunktet for åbningen af I. I. Wagners boghandel i Stengade 48, som Jens Møller overtog i 1878. I den anledning udkom et lille festskrift.

Medarbejder ansættes

Tilfældigheder førte til, at Ritha Aase Gøttsche (1922-2007) blev ansat i Jens Møllers Boghandel d. 20. september 1954. Hendes karriere i boghandlerfaget begyndte i 1938, da hun kom i lære i den nyetablerede Hellebæk Boghandel hos Peter Katholm. Forløbet kort inden tiden i Helsingør: flere tillægsuddannelser; ægteskab med Kenno Gøttsche; en kuldsejlet plan om at drive boghandel i Humlebæk, hvor en anden kom først; fra 1947 en tid med boghandel i Fredensborg og salg af denne i 1954; forestillingen om at være ”husmoder” blev kort, da Ritha Gøttsche tyve dage senere blev ansat som førstedame i Jens Møllers Boghandel.

Vilh. Ankerstjerne Dalgaard døde d. 30. juni 1956 som kun 53-årig. Inger Dalgaard (1906-1971), hans enke, drev forretningen videre med Ritha Gøttsche som faglig leder.

Ritha Gøttsche tager over

Efter 13 år, d. 01. juni 1969, blev forretningen overtaget af Ritha Gøttsche, stadig under navnet Jens Møllers Boghandel og stadig med handel af papir- og kontorartikler. Boghandelen fortsatte sin stabile drift igennem gennem en lang årrække, og d. 20. september 1979 kunne Ritha Gøttsche fejre sit 25-års jubilæum. Samme år overtog hun butikken ved siden af, flyttede papir- og kontorartikler hertil og lod sin mand, Kenno, være forretningsfører. Jens Møllers Boghandel var herefter en ren boghandel, og bogsalget steg. Omsætningen var dog størst på papirvarerne.

Forandrede vilkår

Konkurrencen fra København om de større leverancer voksede, eksempelvis til de lokale skoler og biblioteker. En sådan handel kunne være afgørende for en boghandels eksistens, og tilværelsen som selvstændig boghandler i provinsen blev stedse vanskeligere. Det siger lidt om udviklingen, at der i 1954 fandtes hele otte boghandlere i Helsingør, men at der kun var én tilbage i 1984.

Nyt ejerskab forberedes

Ritha Gøttsche tog i god tid konsekvensen af sammenfaldende omstændigheder: forandrede vilkår for branchen og planer om at trække sig tilbage i løbet af en årrække. Hun omdannede pr. 01. januar 1985 sin forretning til et aktieselskab, overdrog den til boghandlerkæden Arnold Busck og foretog hvad man kan betegne som et glidende ejer- og generationsskifte. Ritha Gøttsche fortsatte som leder, og boghandelen kunne fejre sit 150 års jubilæum d. 26. august 1991. Overdragelsen var på plads, og Ritha Gøttsche kunne gå på pension. Carsten Niemann tiltrådte som butikschef pr. 01. januar 1992.

Overtagelsen fuldendes

De sidste led i omdannelsen var d. 08. maj 1995, da forretningen flyttede til Stengade 30 i større lokaler på den anden side af gaden og herefter hed Arnold Busck Boghandel. Den tidligere forretning fortsatte som afdeling for papir- og kontorartikler i Stengade 51 under navnet Arnold Busck Papir- og kontorartikler. Boghandelen flyttede d. 1. maj 2002 tilbage til Stengades side med ulige numre, til hjørnebutikken i nr. 23 på hjørnet af Fiolgade og Stengade. Bog- og papirafdelingen blev samlet i Stengade 23 d. 01. marts 2005, og papirafdelingen i Stengade 51 lukkede.

Med ændringen af navnet, Jens Møllers Boghandel, forretningens hæderkronede navn gennem lidt over 115½ år, kan man vel atter tale om, at en æra var slut.

Eksternt link

Jens Sophus Møller

Litteratur

Lars Bjørn Madsen: Byens store boghandel. Forening & Museum 2011, nr. 4 (side 3-8:).

Kenno Pedersen: Helsingørs gader og stræder i mands minde - Stengade. Nordisk Forlag for videnskab og teknik. Helsingør, 2002.

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.