Hornbæk Plantage

Fra Helsingør Leksikon
Skift til:navigering, søgning

Hornbæk Plantage anlægges i 1600 og 1700. Bønderne i Stenstrup, Saunte, Skibstrup og Ellekilde forsøger at bekæmpe sandflugten og klitdannelsen i et 800-900 meter bredt bælte langs med Øresundskysten. Kongen Christian VI beslutter den 26. maj 1737, at den fra Oldenburg i 1724 indkaldte forstmand Johan Ulrich Røhl skal forestå dæmpningsarbejdet »langs med Stranden fra Gilleleje til Hammermøllen«. Sandflugtsdæmpningen bliver ikke tilfredsstillende. Vildt og kreaturer trænger fortsat gennem rlsgærderne, afbider opvæksten og laver huller i vegetationsdækket. Endnu i 1792 er dæmpningen ikke mere sikker, end at der må holdes 10 materialheste til brug for påkørslen af tang. Hegnsopsætning med stendiger og jordvolde og låger opsat ved vejene ved Hornbæk Ellekilde, Sorte Led og Stenstrup blev påbegyndt allerede i 1785. Omkring 1850 manglede kun en del arealer nord for Strandvejen at blive tilplantet. I 1858 bestod plantagen af 184 ha træbevokset areal. Af skovdistriktets driftsplan 1858/59 fremgår det, at plantagens tilstand var tilfredsstillende, sandflugten var standset, og skovens klima forbedret.

Fortidsminder

Gravhøje

Fra yngre stenalder findes midt i plantagen en stadig imponerende runddysse, Offerstenen, endvidere 1 velbevaret langdysse og ca. 25 andre gravhøje, de sidste formentlig fra broncealderen. De fleste ligger umiddelbart ovenfor skrænten, syd for Ndr. Strandvej. Ca. 300 meter vest for Sandagerhusvej.

Endvidere findes på kystskrænten i den østlige ende af plantagen spor af er formodet middelalderfiskerleje med navnet "Ræveleje". Der er foretaget en del udgravninger på stedet, som har afsløret spor af huskonstruktioner.

Mindesten

Blüchers Sten er et af de nyere fortidsminder. Ved en kongejagt, afholdt af Christian IX den 22. november 1865, skød en af jagtgæsterne, general Ferdinand Ernst von Blücher (1806-1871), en råbuk. Han gik han ned ad en skrænt ca. 500 meter vest for det nuværende Ellekildehus for at hente dyret. Han faldt og brækkede benet og lå derefter 6 uger på Øresundshospitalet i Helsingør. Han døde 6 år senere 65 år gammel. Den daværende skovrider Heinrich von Krogh lod en sten sætte ved hans post og indhugge teksten: F.v. Blücher d.22.NOVbr.1865

Forsvarsanlæg i Hornbæk Plantage

Under den tyske besættelse af Danmark 1940-45 indrettede Værnemagten Forsvarsanlæg i Hornbæk Plantage. Spor af disse anlæg findes i dag på stranden ud for den store parkeringsplads ca. 1 km syd for Hornbæk. Havet har for ca. 20 år siden blotlagt 4 betonfundamenter for kanoner. Der findes i skoven også spor af dækningsgrave og af de stenforstærkninger, som tangvejene blev forsynet med af hensyn til den tunge materieltransport. Endvidere ses i dag 5 kunstige høje inden for strandstien; høje, der blev brugt til observationsposter. Kystdefensionen overtog anlæggene nord for Strandvejen, ca. 17 ha, kaldet Hornbæk Batteri. De blev først ryddet og frigjort i 1959 og arealerne åbnet for offentligheden.

Kystnedbrydningen

Havets angreb på kysten har fundet sted siden stenalderhævningen for 4-5000 år siden. Af foreliggende kortmateriale kan man beregne, at der i perioden 1857-1882 er forsvundet 8 ha af plantagen, og at der i tiden 1882-1978 er forsvundet yderligere 8 ha. En større nedbrydning fandt sted under julestormen 1902. Allerede 1900-1901 sikrede man den østlige del af plantagen fra Ellekilde Hage til Ellekildegaard ved anlæg af 19 høfder.

Bygninger

Hornbæk Sandhus

For at føre tilsyn med arealer og hegn bygges sandvogterhuset ”Hornbæk Sandhus” i 1739, det første ”Plantagehus”.

Hornbæk Plantagehus

Hornbæk Sand Huus, også kaldet Hornbæk Sandfoged Huus bestående af 2 tolængede bygninger, blev opført i 1739. Fungerede som bolig for sandfogeden med ansvar for sandflugtsbekæmpelsen, indhegninger og for tilsyn med tangbjergningen for bønderne i Saunte, Stenstrup og Hornbæk. I 1953 blev det nuværende Plantagehus opført ca. 20 meter nord for Sandfogedhuset, der straks efter blev nedrevet.

Hornbæk Ledhus

Opført 1 1857 som ledvogterhus og arbejderbolig. Fra 1859 skovløberbolig med tjenestejord på det nuværende Hornbæk kirkegårds areal. Skovløbertjenesten er pr. 1.9. 1997 overført til Plantagehus.

Ellekildegaard

Også kaldet ”Den hvide Gaard” var indtil 1839 fæstejord under Kronen, og fra 1838 fungerede den som skovløbersted. Gården, der formentlig er opført i 1500-tallet, blev nedrevet i 1897, og landbrugsarealerne frasolgt i perioden 1893-1920 til udstykning og bebyggelse.

Ellekildehus

Opført i 1895 efter beslutning om salg af Ellekildegaard, var Ellekildehus skovløberbolig fra 1895 til 1989 og derefter udlejet til en skovfunktionær.

Litteratur

G. Bergsten: Skovene omkring Helsingør. 1999.

Eksterne links

Naturguide - Hornbæk Plantage

Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du brugen af cookies. Luk siden for at stoppe brugen af cookies.