Kongensgade 24

Forhistorien begynder med, at man i 1843 ønskede bedre lokaleforhold for byens skoler. Takket være den velhavende brygger Chr. Jeppesen, Stengade 82, (Carl Wiibroes forgænger), som var borgerrepræsentant, fik kommunen mulighed for at købe en stor ejendom på hjørnet af Kongensgade og Sct. Annagade (44). Jeppesen have købt ejendommen på en offentlig auktion fra et dødsbo og han tilbød kommunen at de kunne købe den af ham for samme pris, hvilket kommunen accepterede.

Ejendommen blev indrettet med 8 værelser til Borgerskolen samt 4 værelser til Friskolens pigeklasser. Gymnastiksal var der ikke, så eleverne fik gymnastikundervisning på den grusbelagte legeplade i gården, og redskaberne måtte hentes op fra kælderen, når de skulle bruges. Senere blev der opført et lille gymnastikhus, der dog ikke var tilfredsstillende i længden.

I 1874 foreslog skolekommissionen, at man opførte et egentligt gymnastikhus fælles for alle de tre offentlige drengeskoler, og at dette skulle opføres i skolehaven med direkte udgang til gaden for at undgå ballade mellem de forskellige skolers elever.

I begyndelsen af 1875 havde man aftalt med gartner Johan Larsen, at hans lejemål på skolehaven kunne ophøre mor at han fik en godtgørelse på 100 kr., og dermed kunne byens talentfulde og særdeles virksomme tømrermester P. Hansen forelægge sine tegninger til den nye bygning. Den 20. juni 1876 kunne tømrermesteren meddele byrådet, at gymnastikhuset var færdigt. Det fik en lang levetid som sådant, idet det fungerede indtil 1894, hvor kommunen solgte det med den tilstødende nabogrund til trælasthandler J.P. Mikkelsen.

Det skal nævnes, at huset ikke kun tjente som gymnastiksal, men også til diverse møder og andre arrangementer. I 1889 blev salen således benyttet til et foredrag mod socialismen, ligesom mange politiske foreninger fandt salen velegnet til møder og foredrag. Salen benyttedes af skolerne indtil 1894, men også Frederiksborg Amts Skytteforening fik lov at låne salen til gymnastik.

Gymnastikhuset og de øvrige skolebygninger, inkl. dem i Kongensgade 12 blev med ibrugtagningen i 1897 af Helsingør højere Almenskole ved Kongevej overflødige.

Gymnastikhuset blev som nævnt ovenfor overtaget af trælasthandler Mikkelsen, der havde oplagsplads på hjørnet af Kongensgade og Allegade. I 1907 blev en staldbygning rejst som forlængelse af gymnastikhuset, som snart fandt anvendelse som lagerbygning. I 1919 indrettes spiselokale i staldbygningen.

Herefter var bygningen en del af Helsingør Brændsel- og Trælasthandel, som fjernede en stor del af muren mod øst for at skaffe mulighed for ind-og udkørsel, idet bygningen blev anvendt som lager. I 1979 ophører A/S Helsingør Brændsels- og Trælasthandel, hvorefter Helsingør MC & US Autotilbehør rykker ind.

I 1981 var der planer om at indrette bygningen til musikhus, dans, underholdning m.v., men Kommunen kunne ikke bifalde disse planer, da bygningen var udlagt til håndværk og industri. I 1984 overtager OK-Fonden hjørnegrunden, der bliver ryddet med henblik på opførsel af en etageejendom ud til Kongensgade med boliger i fondens regi.

Det gamle gymnastikhus, der er erklæret bevaringsværdigt, blev ombygget af OK-Fonden til fælleshus for bebyggelsen.