Foreninger - historisk set

Version fra 19. maj 2016, 10:16 af Merete Gotthardt (diskussion | bidrag)


Helsingør Kommune, herunder den tidligere Tikøb Kommune (indtil 1970) har gennem tiderne været beriget af et omfattende foreningsliv. Det har så at sige været sjælen i det demokrati, som har udviklet sig i kommunerne og deres mange større eller mindre by- og landområder.

I denne oversigt ”Foreninger – historisk set” har vi valgt at beskrive foreningslivets udvikling med foreningernes oprindelige navn med senere ændringer og deres stiftelsesår, når vi er bekendt med det. Hvis vi er bekendt med, om foreningen er ophørt med at eksistere og hvornår, vil det også blive noteret. I korthed vil vi oplyse om foreningernes formål, når vi er bekendt med dem. Oversigten forventes ikke at indeholde oplysninger om alle de mange foreninger, som har eller har haft aktiviteter i de to kommuner.

Efter oplysningerne om foreninger med angivet stiftelsespapirerne bringes en oversigt over foreninger hvis stiftelsesår og andre relevante oplysninger om foreningen ikke kendes. Hvis du har oplysninger herom modtager vi dem gerne og vil bringe dem i oversigten.

Hvis du har andre eller yderligere oplysninger vedr. den enkelte forening er du velkommen til selv at tilrette teksten Helsingør-Leksikon eller sende dine oplysninger til biblioteket@helsingor.dk

Hvis du vil i forbindelse med eller ønsker oplysninger om aktiviteter i en af Helsingør Kommunes mange aktive foreninger, så kan du finde dem på kommunens hjemmeside www.Helsingorkommune.dk under Foreningsportalen. Desuden er en del af foreningerne omtalt i foreninger i Kategori:Foreninger.

Bagest i oversigten er opremset, hvilke kilder, der er anvendt. Desuden vil der med et tal i ( ) ved hver enkelt forening været nævnt, hvilken kilde der er anvendt.

Foreninger med oplyst stiftelsesår


1663

 • Slagterlauget (1)

1744

 • Helsingør Handelsstandsforening – tidligere ”Kræmmerlauget” Kong Christian VI gav i 1744 tilladelse til etablering af et laug for handelsfolk i Helsingør. Lauget fik navnet "Laugsartikler for Kræmmerne i Helsingør".

1766

 • Helsingørs kgl. Privilegerede Skydeselskab. Selskabet blev i daglig tale omtalt som "Klubben". (2)

1815

 • Helsingørs forenede Ligbærer-Selskabs- og Broderskabs Forening (2)

1848

 • Helsingør Håndværker-Sangforening

1867

 • Frimurerlogen ”Kosmos” (1)Logen holdt til i egen bygning i Lundegade.

1869

 • Understøttelsesforeningen af 1869 (2) Understøtter trængende, der ikke får hjælp af Fattigvæsenet.

1871

 • Industriforeningen for Helsingør og Omegn (Strien) (1) At virke for udvikling af håndværk og industri i Helsingør og Omegn og at arbejder for Almenoplysningens fremme blandt dens medlemmer.

1875

 • Hjælpeforeningen for helsingørske Handlende, Fabrikanter m.fl.

1880

 • Bagernes fagforening (3)

1881 Typografernes Fagforening (es)

1881

 • Helsingør Håndværkerforening (1)

1885

 • Foreningen af 29. november 1885 (1) Beklædning af trængende konfirmander.
 • Konservative Forening i Helsingør (1)
 • Socialdemokratisk Forening for Helsingør og Omegn (es)
 • Snedkernes Fagforening (es)

1887

 • Kuskenes Fagforening (es)
 • Malernes Fagforening (es)
 • Skomagersvendenes Fagforening (es)
 • Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening (es)
 • Skibs-, Fabrik- og Støberiarbejdernes Fagforening (es)

1888

 • Fælles Fag- og Arbejderforening/Arbejdernes Fællesorganisation (es)
 • Murernes Fagforening (es)

1889

 • Helsingør Grundejerforening (1)
 • Hustømrernes Fagforening (es)
 • Skibstømrernes Fagforening (es)
 • Skrædernes Fagforening (es)

1890

 • Arbejderforeningen af 1890 (2) Foreningen understøtter ved arbejdsstandsninger trængende familier.

1891

 • Blikkenslagernes fagforening (es)

1892

 • Kristelig Forening for unge Mænd KFUM (1)
 • Tjenestetyendeforeningen for Helsingør og Omegn (1)

1893

 • Grænseforeningen for Helsingør og Tikøb kommuner (1) Støtter kulturelle formål i Sønderjylland.
 • Tekstilarbejdernes Fagforening (es)

1895

 • Begravelseskassen ”200” (1)

1896

 • Formernes Fagforening (es))

1897

 • Stenografisk Forening (2) At udbrede kendskab til systemet ”Letfattelig dansk stenografi”.

1898

 • Foredragsforeningen for Arbejdere og Næringsdrivende i Helsingør og Omegn (2)
 • Jernbaneforbundet, Helsingør afd. (es)

1899

 • Kobbersmedenes Fagforening (es)
 • Træindustriarbejdernes Fagforening (es)

1900

 • Broderloge nr 31 Hamlet, blev stiftet den 25. november 1900, logen holder til i Odd Fellow Palæet i Strandgade 93.

1901

 • Slagterisvendenes Fagforening (es)
 • Tobakarbejdernes Fagforening (es)
 • Tjenestetyendeforeningen (es)

1904

 • Borernes fagforening (3)

1905

 • Handelsforeningen af 1905 for Helsingør og Omegn

1906

 • Espergærde Borger- og Håndværkerforening. (1) Ophørt 1959
 • Helsingør Musikforening (1)

1907

 • Børsteindustriarbejdernes Fagforening (es)

1910

 • Handels- og Kontormedhjælperforeningen (1)

1916

 • Helsingør Fjerkræforening (1)
 • Jydsk Forening for Helsingør og Omegn (1)
 • Propforeningen (1) Beklædning af ubemidlede konfirmanden.

1917

 • Helsingør Kommunelærerforening (1)
 • Marineforeningen for Helsingør og Omegn (1)

1919

 • Klub for berejste Håndværkere – Naverne (1)

1920

 • Feltartilleriforeningen for Helsingør og Omegn (1)

1921

 • Andelsbyggeforeningen ”Helsingør” (1)
 • Socialdemokratisk Ungdomsforening DsU (1)

1922

 • De helsingørske byggefags sammenslutning (es)

1924

 • Arbejdernes kooperative Byggeforening (1)
 • Arbejdernes Oplysningsudvalg (1)
 • Helsingør Skakklub (es)

1925

 • Helsingør Borgerskoledrenge (1) Uddeler legater til boghjælp.
 • Sygeplejeforening for Hellebæk-Ålsgård (5)

1926

 • Arbejdernes Radioklub (1)

1927

 • Broderloge nr 61 Øresund, blev stiftet den 16. oktober 1927, logen holder til i Odd Fellow Palæet i Strandgade 93.

1928

 • Frimurerlogen ”Den gyldne Cirkel” (1)
 • Helsingør Husmoderforening (1)
 • Helsingør og Omegns Filatelistklub (es)

1929

 • Helsingør og Omegns upolitiske Radioklub (1)

1930

 • Kystartilleriforeningen for Helsingør og Omegn (1)

1932

 • Dansk Freds- og Folkeforbundsforening (1)
 • Folkedanse-selskabet af 1932 (1)
 • Helsingør Rotary Klub (1)
 • Motorklubben ”Kronborg” (1)

1935

 • Helsingør Fuglevenner/Nordsjællands Fugleforening (es)

1941

 • Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør (1)

1945

 • Danmarks Forældreforening, Helsingør afd.

1947

 • Tikøb Kommunes andelsboligforening/Espergærde Andelsboligforening (5)

1948

 • Helsingør Kunstforening (es)

1950

 • Een Verden
 • Engelsk-Dansk Selskab
 • Søsterloge nr 34 Haabet, blev stiftet den 5. november 1950, logen holder til i Odd Fellow Palæet i Strandgade 93.

1958

 • Historisk Forening for Espergærde og Omegn (5)

1970

 • Foreningen Egegården (5)

Foreninger uden oplyst stiftelsesår

Afholdssamfundet (2) Arbejdernes Oplysningsforbund AOF (es) Arbejdernes Radioklub(es) Arbejdernes Samariterforbund (es) Arbejdernes Skakklub (es) Arbejdsgivere for Helsingør og Omegn, sammenslutningen af ....(1) Atletklubben H.A.K. (1)

Barberernes og Frisørernes fagforening (3) Barbermesterforeningen (1) Beværterforeningen for Helsingør. (2) Bogbinderiarbejdernes fagforening (4) Boldklubben ”Olympia” (1) Brevdueforeningen ”Kronborg”. (1) Bryggeri- og Brænderiarbejdernes Fagforening (3) Bryggeriarbejdernes fagforening (4) Bødkernes fagforening (?) Børstenbindernes Fagforening (?)

Chaufførernes Forening (1) Cigarhandlerforeningen (1) Cykelklubben ”Hamlet” Cykelklubben ”Goodtemplaren” (2)

Danmarks Kommunistiske Parti Danmarks Lottekorps, Helsingør kreds Danmarks Retsforbund Dansk Arbejde (1) Dansk Kvindesamfund (1) Dansk Ligbrændingsforening – Nordsjællands afdeling (1) Dansk Musikerforbund Dansk-Russisk Samvirke Dansk Røde Kors (1) Dansk Tunghøreforening Danske Forsvarsbrødre for Helsingør og Omegn (2) Danske Vaabenbrødre (2) ”De fattiges Kasse” – den frie Fattigkasse i Helsingør. (2) De unges Idræt DUI (1) - senere DUI-Leg og Virke (es) Diskussionsklubben ”Fremad” (2) Drejernes fagforening (4)


Elektrikernes fagforening (4)

Faglært Køkkenpersonale (3) Forgyldernes fagforening (3) Forretternes fagforening (4) Forsikringsfunktionærers forbund, Frederiksborg afd. (4) Frisørernes Fagforening (4)

Gamle Borgerskoledrenge, de – Foreningen af (1) Garderforeningen for Helsingør og Omegn(1) Garderhusarforeningen for Helsingør og Omegn (1) Gartnernes fagforening (4) Gedeavlerforeningen for Helsingør og Omegn (1)

Handelsgartnerforeningen for Helsingør og Omegn (1) Hannedal Grundejerforening (1) Helsingør Bagermesterforening (1) Helsingør Brugsforening (es) Helsingør Cykelklub (2) Helsingør Fiskeriforening (1) Helsingør Golfklub (1) Helsingør Idrætsforening (2) Helsingør kommunale Vælgerforening (1) Helsingør Samariterforening (1) Helsingør Skakklub (1) Helsingør Sømandsforening (1) Helsingør tjenerforening (4) Helsingør Vognmandsforening (1) Helsingørkredsens radikale Venstreforening (1) Helsingørkredsens radikale Ungdomsforening (1) Helsingørkredsens Venstreforening (1) Helsingørs selskabelige Klub (2) Helsingør og Omegns Husmands- og Havebrugsforening (1) Huslige Arbejderes Fagforening (4) Højreforeningen for Frederiksborg Amts 1. valgkreds (2) Håndværkerforeningen (2) Optager kun håndværkere eller folk, der arbejder med håndværk beslægtet fag. Håndværkersangforeningen (2) Håndværkssvendenes Rejse- og Sygeforening i Helsingør (2)

Idrætsforeningen ”Sport” (1) Idrætsklubben ”Hejmdal” N.I.O.G.T. (2)


Kaninavlerforeningen for Helsingør og Omegn (1) Karetmagernes fagforening (4) Kedel – og Maskinpassernes fagforening (3) Kommunalarbejderforbund, dansk (4) Kommunale Tjenestemandsforening, den (1) Kristelig Forening for unge kvinder KFUK (1) Kræftens Bekæmpelse (1) Kul- og Havnearbejdernes fagforening (3) Kvindeligt Arbejderforening (3) Kvindelige bryggeriarbejderes fagforening (4)

Luthersk Missionsforening (1) Lægmandsbevægelsen for Ydre Mission (1) Malerlauget (1) Manufakturhandlerforeningen for Helsingør og Opland (1) Murerarbejdsmændenes Fagforening (3) Murerlauget (1) Mælkeriarbejdernes fagforening (4) Møllerisvendenes Fagforening (3)

Nitternes Fagforening (3)

Norden, Foreningen (1) At arbejde for den kulturelle og økonomiske forbindelse mellem de nordiske folk i samvirken med tilsvarende foreninger i de øvrige nordiske lande. Nordisk Good Templar Orden N.I.O.G.T. (1) Nordsjællands Cykelklub (2)

Officersforeningen (2) Orkesterforeningen for Helsingør og Omegn (1)

Pensionist-landsforeningen (1) Personlige Frihedsværn, Den (1) Pionerforeningen (1)

Remisearbejdernes fagforening (?) Riggernes fagforening (3) Roklubben (1)

Sadelmager- og Tapetserernes Fagforening (3) Sangforeningen ”Euterpe” (2) Sangforeningen ”Lyren” (2) Sangforeningen ”Tubal Kain” (1) Savværksarbejdernes og Maskinsnedkernes Fagforening (3) Selskabet for Havebrugets Fremme (1) Skomagere og Skotøjshandlere i Helsingør og Omegn (1) Skrædderlauget (1) Skytteforeningen Frederiksborg Amts 27. kreds (2) Snedkerlauget (1) Sofienlyst Grundejerforening (1) Spareforeningen ”Glædelig Jul” (1) Spareforeningen ”Good Templars Juleglæde” (1) Svømmeklubben (1) Sømandsforeningen (2) Sømændenes Forbund (1) Sønderjydsk Forening for Helsingør og Omegn (2)

Tennisklubben (1) Turistforeningen for Helsingør og Omegn (1) Tysk Sprogforening (1) Tømrerlauget (1)


Understøttelsesforeningen for underofficerer og ligestillede ved 2. regiment (2) Værftsarbejdernes Hjælpekasse (1) Værkstedsfunktionærforeningen for Helsingør (1) Væveriarbejdernes Fagforening (1)


Kildematerialer: Vejviser for Helsingør og Omegn 1933 (1) Købstædernes Vejviser 1903-1905 Helsingør-Hillerød (2) Vejviser for Helsingør Kommune 1901-1902 (3) Vejviser for Helsingør Kommune 1955 (4) Foreningernes egne oplysninger (10) Erik Stubtofts private arkiv (es)