Loger og Ordener

En Loge kan være en forening af logemedlemmer, et Broderskab, hvor medlemmerne kalder hinanden for brødre eller en Orden. De fleste bekender sig til et kristent værdigrundlag. Alle loger i Danmark har et nummer og et navn. Nummeret angiver i hvilken rækkefølge logerne er optaget i den pågældende Orden.

Afhængig af Ordenens regler optages nye brødre på forskellige vilkår. Nogle Ordner optager kun brødre fra bestemte samfundslag – anbefalet af eksisterende brødre. Sådanne selskaber betegnes som lukkede. Andre Ordner rekrutterer bredere og indlemmer nye brødre både via anbefaling og ved uopfordret henvendelse. I visse Ordner optages kun mænd, men i de fleste kan både mænd og kvinder optages - dog typisk i hver deres loge.

Fælles for alle Ordner er, at nye ansøgere skal godtgøre sin værdighed til optagelse og gennem en godkendelsesproces (prøvelse). Endvidere skal aspiranten godkendes (typisk enstemmigt) af de øvrige brødre. Nye brødre indlemmes i hierarkiets nederste lag og har nu mulighed for at gøre sig værdige til ophøjelser i ordenens øvre grader. Betingelserne for ophøjelse varierer meget fra orden til orden, men de højeste grader er altid forbeholdt medlemmer med mange års anciennitet og særlig dedikation for ordenen. Antallet af grader varierer meget fra orden til orden. Typisk er der 3, 4, 6, 7, 10, 12 eller 33 grader.

Kilde: Wikipedia.


Hvis du har supplerende oplysninger om lokale Loger, Broderskaber eller Ordner er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for artiklen på estubtoft@gmail.comMarie til den røde Ørn

Stiftet: 13. december 1779.

Historie: Det var den første loge i Helsingør. Det var en Sct. Johannesloge. Logen ophørte i perioden 1807-1814.

Formål: ???

Relevante informationer: Efter logens ophør i 1814 var der nogle brødre, som besluttede at indgive et andragende til det kgl. skotske Frimureris Directorium i København om tilladelse til at måtte oprette en loge under navnet "Kosmos". (Se også under logen "Kosmos").


Broderloge nr. 61 Øresund

Stiftet: 16. oktober 1927.

Historie: Loge nr. 61 Øresund udspringer fra loge nr. 31 Hamlet, hvor der ifølge historien, var brødre, som ikke var tilfredse med ledelsen af logen og derfor ønskede at danne en ny loge. 6 brødre mødtes den 4. november 1924, hvor de blev enige om at stifte en forening, som de gav navnet ”Øresund”. En måned efter kom yderligere otte brødre til. Det blev besluttet at tilskrive Storlogen og bede om tilladelse til dannelse af foreningen "Øresund". Allerede to dage efter forelå en skriftlig tilladelse fra Storlogen.

Formål: at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sin evne kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.

Medlemstal: ???

Relevante informationer: Logen i Helsingør optager både kvinder og mænd, der er organiseret i hhv. søsterloger og broderloger. Logen er en del af Odd Fellow Ordenen. (Se nedenfor) Logen holder til i "Det Classenske Palæ", Strandgade 93.

Kilde: Logens hjemmeside.


Søsterloge nr. 34 Håbet

Stiftet: 5. november 1950.

Historie: I oktober 1947 mødtes en gruppe ordenssøskende med henblik på oprettelse af en Rebekkaloge i Helsingør. På mødet besluttede man at stifte Rebekkaforeningen Haabet.

Allerede som forening, havde medlemmerne anskaffet en ”vandreseng”, som var en barneseng med sengetøj og babytøj. Sengen kunne lånes i et halvt år af ”værdigt trængende”, som blev anvist af byens menighedspleje. Dette samarbejde udviklede sig til, at der også blev afholdt arrangementer og julemøder for ensomme og ældre.

Det humanitære arbejde har ændret sig gennem tiden. I dag er logen fadder for flere børn rundt om i verden. Den støtter Spedalskhedsmissionen og yder også humanitær bistand efter lokale ansøgninger. Pengene til disse tiltag kommer ind ved lotterier og andre aktiviteter.

Formål: At støtte humanitære og sociale formål.

Medlemstal: ???

Relevante informationer: Logen er en del af Odd Fellow Ordenen. (Se nedenfor).

Kilde: Logens hjemmeside.


Dansk Broder Orden

Stiftet: 1904.

Historie: Dansk Arbejder Loge blev stiftet på et frimurerisk grundlag i København i 1894. En afdeling af Logen blev stiftet i Helsingør i 1904. Logen skiftede navn til Broderordenen D: A: L: I 1964 skiftede logen navn til Dansk Broder Orden.

Formål: Broderskab, fællesskab og tryghed var fundamentet for stifterne af Logen og har siden været det bærende element i ordenens arbejde.

Medlemstal: ???

Relevante informationer: Logen holdt sine første møder i Odd Fellow Ordenens daværende lokaler i Nygade. I 1906 købte logen ejendommen Strandgade 48, som man solgte igen i 1915. Derefter ses logen at holde til Håndværkersangforeningens Stiftelse i Lundegade - ihvertfald fra 1924. I perioden op til 1931 havde Logen forskellige lejemål, men i 1931 besluttede man at købe ejendommen i Fiolgade 21 A.

Kilde: Logens hjemmeside.


Helsingør Innner Wheel Klub.

Stiftet: 23. maj 1956.

Historie: Den 14. april 1955 mødtes 9 "Rotary-fruer" på Hotel Øresund, der lå på hjørnet af Jernbanevej og Bramstræde. De blev enige om, at de ville stifte en klub under Wheel Inner International. Det var dog først 23. maj 1956, at den mere officielle start på Helsingør-klubben blev markeret med et såkaldt Charter. Dette dokument betød, at klubben var godkendt og var medlem af den internationale Inner Wheel organisation. Den fik betegnelsen nr. 22, distrikt 47 - idet der allerede eksisterede 21 Inner Wheel-klubber i Danmark.

Formål: at fremme sandt venskab, at fremme hjælpsomhed og menneskelig forståelse og at fremme international forståelse.

Medlemstal: ????

Kilde: Logens hjemmeside.


Loge 3 - Nordstjernen

Stiftet: 21.april 1880.

Historie: Logens historie tager sin begyndelse den 21. april 1880, 2 år efter Odd Fellow Ordenen kom til Danmark. Denne dato blev der dannet en Odd Fellow forening - foreningens navn blev Frederik d VII. Foreningen nåede at afholde 37 møder, før den blev opløst den 26. januar 1881. Logen er den 3. ældste Odd Fellow loge i Danmark.

Formål: ???

Medlemstal: ???

Relevante oplysninger:


Broderloge nr. 31, Hamlet.

Stiftet: 25. november 1900.

Historie: I 1896 stiftedes Odd-Fellow Foreningen Hamlet i Helsingør. På dette tidspunkt var der 11 Odd Fellow brødre i byen, som udgjorde loge 3, Nordstjernen. De dannede derefter den 25. November 1900 Odd Fellow Foreningen Hamlet som broderloge nr. 31, Hamlet.

Formål: ???

Medlemstal: ???

Relevante informationer: Logen er en del af Odd Fellow Ordenen. (Se nedenfor). Foreningens første mødested var Nygade 6, som blev erhvervet og indrettet med logesal allerede inden foreningen blev stiftet. Senere købte foreningen Strandgade 50-52. I 1925 var foreningen etableret i palæet i Strandgade 93.

Kilde:


Logen Kosmos Sankt Johanneslogen

Stiftet: 15. september 1850 - i det særlige årstalssystem, som logen levede under - i år 5850.

Historie: Logen er Danmarks tredjeældste frimurerloge og har til huse i Danmarks ældste bygning Lundegade 3 - opført til formålet.

Formål: ???

Medlemstal: ???

Relevante informationer: Logen er en del af Den danske Frimurerloge. Logens stiftelse er en følge af ophøret af logen "Marie til den røde Ørn", der ophørte i 1814. Nogle brødre besluttede at indgive et andragende til det kgl. skotske frimureris Directorium i København om tilladelse til at måtte oprette en loge under navnet "Kosmos". Den allernådigste tilladelse blev sendt fra Directorium den 4. oktober år 5850. (Se også under logen "Marie til den røde Ørn").

Kilde:


Odd Fellow Ordenen

Odd Fellow Ordenen er fællesbetegnelsen for en række loger, der er tilsluttet denne Orden.

Odd Fellow Ordenen har to hovedformål. Et etisk og et humanistisk. Det etiske har til formål at højne og forædle medlemmernes karakter og livssyn. Dette er formuleret i Ordenens valgsprog, der udtrykket kravet om at vise Venskab, Kærlighed og Sandhed i alle livets forhold. Det humanitære mål kommer til udtryk gennem Ordenens donationer til bl.a. velgørende formål.

Odd Fellow Ordenen kom fra USA til Danmark i 1878, hvor den første danske loge blev stiftet. Til forskel fra de fleste andre Ordener optager Odd Fellow Ordenen både kvinder og mænd som medlemmer. Dog ikke i fællesloger, men i hhv, søsterloger og broderloger.

Odd Fellow Ordenen lægger vægt på lighedsprincippet, hvorfor medlemmerne bærer en ensartet påklædning. Til ordinære arbejdsmøder bærer søstrene en kort sort kjole og brødrene mørkt tøj, hvid skjorte og mørkt slips. Ved mere festlige møder bærer søstrene lang sort kjole og brødrene kjole og hvidt.

Kilde": Folder om Odd Fellow logerne i Helsingør.


Den danske Frimurerorden

Den danske Frimurerorden er fællesbetegnelsen for en række loger, der er tilsluttet denne Orden.

Frimurerordenen ønsker at bevare respekten for det enkelte menneske og dets egen indre værdi, som skal være ukrænkelig og uafhængig af den hurtigt fremadskridende udvikling.

I Danmark begyndte frimuriet i 1743. Den danske frimurerorden hviler på et kristent grundlag.Medlemsskab forudsætter, at man er døbt. Frimurerbrødrene kommer fra alle aldersgrupper og samfundslag. Der optages kun mænd. Der findes imidlertid både kvindelige frimurerloger og andre dameloger i Danmark. For at blive optaget i Den danske Frimurerorden skal man være 21 år, være døbt og have et godt omdømme.

Kilde: Wikipedia.