Hornbæk Turistforening

Hornbæk Turistforening blev stiftet den 13. april 1939 ovenpå resterne af Turistforeningen for Tikøb Kommune, der blev nedlagt samme dag.

Hornbæk Turistbureau på hjørnet af Lars Kuhlmanns Vej og Strandvejen 22/7 1974. Foto: Anne-Sofie Rubæk
Forud for oprettelsen sagde daværende turistchef for Danmark, Mogens Lichtenberg, bl.a.: Det er i Hornbæk i mere end nogen anden dansk By et offentligt Anliggende, at der skabes et Organ til Overvaagelse og Varetagelse af Turismen, og jeg drister mig endda til at erklære, at dette ikke blot er en Sag af lokal Interesse, men endog af Betydning for hele den danske Nation. Hornbæk er gennem sin Beliggenhed og de særegne Naturrigdomme, den er i Besiddelse af, et af de faa internationale Badesteder, Danmark ejer, og det vilde være en Forbrydelse imod den danske Nation, om et saadant Aktiv blev slet forvaltet.


Egentlig var det meningen at foreningen skulle hedde Turistforeningen for Hornbæk og Omegn, men man blev hurtigt enige om at det var bedre med det mundrette Hornbæk Turistforening. I foreningens formålsparagraf hed det bl.a.: - at foreningen skulle drage omsorg for den bedst mulige betjening fra byens og dens borgeres side af såvel fastboende som midlertidige gæster.

For at dette arbejde skulle kunne lykkes, var det foreningens opfattelse, at det var meget nødvendigt, at det allerede eksisterende turistkontor blev fortsat. Foreningens første bestyrelse, der havde Johan Ahrendt-Jensen som formand og Otto Sødring, Jens Nielsen, Christian Jørgensen og Alma Redder som bestyrelsesmedlemmer, ansøgte derfor straks Tikøb Sogneråd om et tilskud til driften. Sognerådet bevilgede 250 kr til driften i driftsåret 1939/40.

Foreningen driver stadig Hornbæk Turistinformation - nu med lokaler på Hornbæk Bibliotek - og fortsat med kommunalt tilskud.

Eksternt link

Hornbæk Turistinformation