De første kvinder i Helsingør byråd

De første kvinder i Helsingør byråd

UNDER REDIGERING!!!

Det første byrådsvalg, hvor kvinder kunne stemme og selv blive valgt til byrådet i Helsingør, blev afholdt 9. marts 1909, hvor der skulle vælges 19 medlemmer for 4 år pr. 1. april 1909. For at have valgret skulle man være fyldt 25 år, have boet i Helsingør i 2 år og have betalt alle kommunale skatter. Gifte kvinder uden eget erhverv var dermed afhængige af, at deres mand havde betalt skat. 984 personer (heraf 489 kvinder) mistede valgretten på grund af skatterestance.

Mobilisering af de kvindelige vælgere På den ene side agiterer kvindeorganisationerne for, at kvinderne skal bruge deres nyerhvervede rettigheder, og på den anden side kæmper partierne – uanset deres holdning til kvindelig valgret og kvindelige politikere i øvrigt - om dette nye vælgerpotentiale. Aviserne er på dette tidspunkt ikke uafhængige. Helsingør Dagblad er radikal, Helsingør Avis og avisen Nordsjælland (dengang en rigtig avis) var borgerlig.

Dansk Kvindesamfunds lokalafdeling i Helsingør holdt 18.01.1909 i Industriforeningen et møde med lærerinde fra København, Anne Bruun [1], der talte om „Kvindernes Pligter mod samfundet”. Den 4. marts kl. 8 arrangerede Dansk Kvindesamfund en oplæsning af Bjørnsons „En Handske” med prof. Emil Poulsen og frue i Hotel Øresunds Festsal. Kvinden og Samfundet nr. 7 1909

Prominente kvindesagskvinder i Helsingørs aviser Helsingør Dagblad bragte en række artikler forfattet af prominente kvindesagskvinder. Julie Arenholt: „Kvinden som kommunal vælger” Elling Clinny Dreyer: „Kvindevalgret. Kvindelige Byraads Medlemmer”, 1-2 Elna Munch: „Kvindernes Retsstilling” 1-2 Johanne Rambusch: „Hvad skal kvinderne på landet med den kommunale Valgret”

Landsforbundet for Kvinders Valgret skriver i et opråb i Helsingør Dagblad 5.3.1909, at kvinder ikke blot har fået valgret, men også en moralsk pligt til at stemme.

Partier og kandidatopstilling Højre afholdt allerede onsdag 13. januar et møde på Hotel Øresund med landstingsmand Tvede og medlem af Hjælpekassens bestyrelse, fru Maria H. Wibroe, der talte som den første kvinde nogensinde i Højreforeningen. Hun fremhævede fattigvæsenet, alderdomsunderstøttelsen, skolevæsenet og hospitalsvæsenet som områder, hvor kvinden kunne udføre et gavnligt og samfundsnyttigt arbejde. Med valgret fulgte valgpligt. Blandt de ca. 250-300 tilhørere var også mange kvinder. Socialdemokratiet holdt møde 3. marts i Forsamlingsbygningen . Talere var folketingsmand Rasmussen, forretningsfører Christensen Kong Peder og Elisabeth Jørgensen fra København, „en ung Dame, der viste sig som en rutineret Taler, [og] holdt et agitatorisk Foredrag. Den socialdemokratiske byrådskandidat Anna Akkermann „motiverede et Leve for, at den røde Fane maatte komme til at vaje over Helsingør Raadhus efter den 9de Marts”.

Højreforeningen opstillede sammen med Grundejerforeningen, Arbejdsgiverforeningen, Industriforeningen og Venstrereform-Foreningen en fælles borgerlig liste. Det har dog krævet flere møder at nå til enighed om opstillingen og placeringen af kvindelige kandidater, og endelig viste det sig svært at få kvinder til at stille op, men 4. marts offentliggøres liste B, der omfatter 19 kandidater, heraf 3 kvinder: frøken Henriette Galschiøt (plads 8), fru Sigrid Worsaa (plads 11) og fru Stabssergent N. Hansen (plads 14). Marie Wibroe er ikke opstillet.

(Radikale) Venstre havde opstillet 9 kandidater, heraf 2 kvinder, fru Emma Lundquist (plads 3) og fru S. Schack-Schiøtt (plads 8) på liste C. Blandt stillerne er formanden for Dansk Kvindesamfund i Helsingør, lærerinde frk. K. M. Nielsen.

Socialdemokratiet opstillede 19 kandidater på liste A, hvoraf 5 er kvinder: Anna Akkermann (plads 4), Caroline Laursen (plads 8), Eleonora Holm (plads 12), enkefru Uggerløse (plads 15), Maria Hetland (plads 18). Af de i alt 47 opstillede kandidater var således 10 (21,3%) kvinder og 37 mænd.

Det radikale Venstre kommenterer Højres forhold til kvindelige kandidater:

Til Kvinderne var Højres Liste for trang, men, tro mig, Partiet vil nok bekende, at blev end Mandslisten gjort for lang, er Kvindelisten uden Ende.

Valgdagen Afstemningen foregik på Borgerskolen i Lundegade fra kl. 10-13 og kl. 14-16. Helsingør Dagblad skriver: „Afstemningen begyndte i Formiddags Kl. 10, og indtil Kl. 1 blev der afgivet ca. 1000 stemmer. Ca. 1/3 af disse Vælgere var Kvinder, der gennemgaaende var ret fortrolige med Fremgangsmaaden. Helsingør Avis skønner, at „Kvinderne [var] i Majoritet i Formiddagstimerne” og beretter, at „et Korps af Damer har stillet sig til Raadighed i Agitationens Tjeneste.” Også Nordsjælland bemærker, at „Kvinderne synes at deltage livligt i Valget.” Helsingør Avis ironiserer over socialisterne musikoptog, men forsøger selv:

Dengang jeg drog afsted, dengang jeg drog afsted, Min Pige vilde med, ja, min Pige vilde med. Det kan Du godt min ven, vi gaar til Valget hen, I Fællesskab vi tøjle kan de røde Kvinder – Mænd. Thi 9 pCt. I Skat og tie er for drøjt, Og saa den røde Fane over Staden hejset højt. Nej, Stop! si’er Du og jeg, den Dansk vi træder ej. Hurra! Hurra! Hurra! Stem paa Liste B.!

På valgaftenen samledes det (Radikale) Venstre på hotel „Fønix”, hvor cand. mag. og lærerinde Helga Lund fra København holdt foredrag om militærspørgsmålet. Socialdemokratisk Forening holdt møde i [Forsamlingsbygningen].

Valgresultatet I Helsingør var 2066 mænd og 2005 kvinder (i alt 4071) stemmeberettigede ved byrådsvalget i 1909. Der blev afgivet 3040 stemmer, hvoraf 14 var ugyldige og 3 blanke, dvs. 3023 gyldige stemmer. 1755 mænd og 1285 kvinder havde stemt. Kvindernes stemmeandel lå dermed på kun 64 % mod en samlet stemmeprocent på 74,6. Liste A = Socialdemokratiet fik 1379 stemmer og dermed 9 pladser, her 2 kvinder, Anna Akkermann og Caroline Laursen. Liste B = Højre fik 1208 stemmer og dermed 8 pladser, heraf 1 kvinde, Henriette Galschiøt. Liste C = (Radikale) Venstre fik 9 436 stemmer og dermed 2 pladser, hvorfor ingen af kvinderne på plads 3 og 8 blev valgt. Af de 19 nye byrådsmedlemmer var altså 3 kvinder – 2 for Socialdemokratiet og 1 for Højre. Det svarer til 15,8% kvinder. På landsplan valgtes 127 kvinder og 9682 mænd, dvs. 1,3 % kvinder.

Se Byrådsvalget 1909 i tal

Det historiske øjeblik Om det første byrådsmøde med kvindelige byrådsmedlemmer 1. april 1909 skriver Helsingør Dagblad: ”Det nyvalgte Byraad holdt i Aftes sit første Møde. Saa mange Tilskuere, som Galleriet under loftet kunne rumme, havde indfundet sig for at overvære det historiske Øjeblik, i hvilket de kvindelige Borgerrepræsentanter indtog deres Pladser ved det grønne Bord. Hvis man havde forestillet sig noget festligt ved denne Begivenhed, f. Eks. at Borgmesteren vilde modtage Damerne med en Buket af Aarstidens skønneste Blomster eller at de vilde blive ført til Bords af galante mandlige Kolleger, blev man skuffet. Damernes Indtræden i salen foregik ganske stilfærdigt og ved hjælp af Kort med Navn, som var henlagt paa Bordet, fandt hver især sin Plads.” Og Nordsjælland skriver: „Det var frygteligt spændende. I den blaa Sal foran Byraadets Mødesal samledes de ny Medlemmer, der var mødt fuldtallige. Konversationen var aimabel; den højere Selskabstone herskede. Saa traadte Borgmester Lyngbye ind fra sit Embedskontor. Almindelig Præsentation og shake hands. Inde i Byraadssalen laa der ved hver Plads et Kort med den paagældendes Navn, for hvem Pladsen var bestemt. Oppe paa Tilhørergalleriet var der fuldt af Tilhørere, eller skal vi hellere sige Tilskuere. Formanden ringede med Klokken [...], de 19 Medlemmer strømmede ind i Salen og fandt hurtig deres Pladser; det saa næsten ud, som om det hele var indøvet forud.” Efter borgmesterens velkomst og ordførernes tak går man over til den normale dagsorden.

Kvinderne får de „bløde” poster Henriette Galschiøt blev valgt til Udvalget for Skolevæsenet; Udvalget for Alderdoms-understøttelse. Senere bliver hun medlem af Udvalget for Tilsyn med Plejebørn. Anna Akkermann vælges til Udvalget for Øresunds- og Helsingørs Sygehospital, Udvalget for Alderdomsunderstøttelse og Skolekommissionen. Caroline Laursen vælges til Udvalget for Fattigvæsenet; Udvalget for den Offentlige Badeanstalt på Grønnehave; Udvalget for Tilsyn med Plejebørn. Kvinderne får dermed poster, der har med familie og sociale forhold at gøre, mens mændene vælges til udvalg vedrørende økonomi, bygge- og anlæg, teknik og vandværk.

Kilder

Helsingør Avis 1909, januar til april

Helsingør Dagblad 19091, januar til april

Nordsjælland 19091, januar til april